C-Corporation

Corporation (C-Corp) บริษัทขนาดใหญ่.

 

Corporations are legal entities that are separate from their owners. As a separate legal entity, a corporation can own property, hire employees, and continue even after the death of the owner(s) The owners are not liable for the actions of the corporations, so a lawsuit against a corporation cannot generally seek assets of the owners.

 

นิยาม –  บริษัท ถือเป็นหน่วยงาน แยกออกจากบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท ถือว่าเป็น องกรอิสระ  บริษัท สามารถที่จะ ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์,จ้างแรงงาน , และดำเนินธุรกิจแบบต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะเสียชีวิต. ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินที่เกิดจากบริษัท กรณีพิพาทด้านกฎหมาย ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถก้าวก่ายทรัพย์สินส่วนของผู้ถือหุ้นได้.  บริษัทมีหน้าที่ยื่นแบบ 1120 ณ สิ้นปี. กำไรจากการประกอบธุรกิจ เสียภาษี ใน นามบริษัท และ ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล  จุดนี้ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้ และ เสียภาษีตามปกติ .

 

โดยทั่วไป ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณแนวทางเดียวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. เสียจากภาษีจากกำไรสุทธิ และผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับเงินปันผล ก็เสียภาษีจากจุดนี้. นอกจากภาษีจากการประกอบธุรกิจแล้ว ยังมีภาษีที่เกี่ยวข้อง AMT (alternative minimum tax) , AET (accumulated earning tax),  and PHC (personal holding company). นอกจากนั้น บริษัท ยังมีหน้าที่ต้อง ประมาณการกำไร จากการประกอบกิจการ และ FICA จากการง่ายค่าแรงเงินเดือน.

 

C Corporation คือบริษัทคล้าย กับ S-Corporation แตกต่างตรงที่ S-Corp สามารถเลือกที่จะยื่นภาษีแบบ Partnership or Corporation การจดทะเบียนบริษัทต้องเลือก subchapter S Status ถึงจะสามารถยื่นภาษีแบบ ห้างหุ้นส่วนได้. ฉะนั้น S-Corp จะไม่ได้เสียภาษีระดับบริษัท ผลกำไรขาดทุน จะผ่านมายัง ผู้ถือหุ้น.

 

ธุรกิจต้องจดทะเบียนในรูปบริษัท Corporation or Limited Liability Company ก่อน ถึงที่จะเลือกรูปแบบของการเสียภาษีแบบ Small Corporation (S-Corp) ได้ค่ะ. ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้มีหน้าที่จดทะเบียนบริษัทโดยตรงจะไม่ทราบ เจ้าของกิจการจะทราบ ว่า (S-Corp) มีผลดีเยอะ ก็ให้ทางทนาย หรือ ผู้ที่รับจ้างจดทะเบียนทำให้เรียบร้อย.

 

 

ข้อเสีย.  คือเสียภาษีซ้ำซ้อน ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล

ข้อเสีย  การเปลี่ยนแปลงจาก รูปแบบ corporation ไปยัง รูบแบบอื่นจะมีข้อเสียเปรียบด้านภาษีมากมาย (ไม่แนะนำให้เปลี่ยนรูป) บริษัทขนาดใหญ่ไม่นิยมเปลี่ยนรูปแบบ

ข้อดี  สามารถขายหุ้นในตลาดหุ้นได้ ง่ายต่อการรวบรวมทุนจากบุคคลภายนอก

ข้อดี  หุ้นสามารถขายให้ยังผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ง่าย ซึ่งไม่สามารถทำได้ในรูป S-Corp

 

เรียบเรียงโดย  แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่มา   ความรู้ทั่วไป อ้างอิงได้จาก กูเกิ้ล

วันที่   20 มิถุนายน 2558 (2015)  แก้ไขเพิ่มเติม 13 พฤศจิกายน 2559 (2016)

 

Leave a reply

required