E2 Treaty Investor 101

This page will provide information about E2 Treaty Investor Visa, US Business, Thai investors and Other useful information. We are not attorney and this information is not legal advice. Data we collect is based on direct experience from E2 Investors from Thailand. We also provide consulting services, accounting services, and tax planning for them. We have seen successful and failure business in the U.S.

We hope this information would help to make a better decision in doing business in the State.

เพจนี้ทำขึ้นมาสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ถือว่าซ่าลงทุนประเภท อีทู วีซ่า ที่มาลงทุนในอเมริกา. กลุ่มเราไมใช่นักกฏหมาย และไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย. ข้อมูลที่เราเก็บมาจากประสบการณ์ตรงของกลุ่มนักลงทุนที่มาจากประเทศไทย. เราได้ข้อมูลนี้เนื่องจากเราเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การบัญชี และการวางแผนด้านภาษีอากร. เราเห็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวมามากในอเมริกา.

ทางเราหวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่แชร์จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นในการทำธูรกิจ.