Self-employed Individual & Taxes, ผู้รับจ้างงานอิสระและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เรื่องการตีความเรื่องงานอิสระนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน และมีออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลาย. ผู้เขียนตีความตามคำนิยามของ กรมสรรพากรอเมริกาเป็นหลักค่ะ.  วันนี้รื้อบทความเก่าที่เคยเขียนไว้ปี 2016 เมื่อห้าปีที่แล้ว มาเพิ่มเติม เพราะมีการตีความเพิ่มเติมมากมายและเข้มงวดกันมากขึ้น.  หลายๆ เสตทได้มีตัวอย่างการตีความให้เห็นเป็นข้อ ๆ โดยเฉพาะเสตทที่เคร่งครัดจับกุมการเรียกเงินค่าปรับและเงินเพิ่มเองในสวนของเสตท ดัง ๆ มากคือแคลิฟอเนีย ที่มีระเบียบออกมาชัดเจน.

ได้คัดลอกส่วนการตีความมาจากกรมสรรพากรอเมริกาและทิ้งฉบับภาษาอังกฤษให้ไว้นะคะ

In determining whether the person providing service is an employee or an independent contractor, all information that provides evidence of the degree of control and independence must be considered. การตีความว่าคนนั้นเป็นพนักงานหรือเป็นผู้รับเหมานั้นสามารถพิจารณาได้จากจุดหลัก ๆ ดังนี้ค่ะ.

Common Law Rules ตามกฏหมายทั่วไป

Facts that provide evidence of the degree of control and independence fall into three categories: หลักฐานข้อเท็จจริงที่บ่งบอกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาหรือพนักงานมีหลัก ๆ อยู่สามประการดังนี้ค่ะ.

  1. Behavioral: Does the company control or have the right to control what the worker does and how the worker does his or her job? พฤติกรรม.  กิจการนั้นมีการควบคุมการทำงานของบุคคลนั้นหรือไม๋  คือเขาจะทำอะไรอย่างไรได้ไปสั่งเขาไม๊ หรือเขาทำเองโดยที่เจ้าของกิจการเมื่อมีการจ้างงานได้ไปควบคุมทุกขั้นตอน.
  2. Financial: Are the business aspects of the worker’s job controlled by the payer? (these include things like how worker is paid, whether expenses are reimbursed, who provides tools/supplies, etc.) ด้านการเงิน. กิจการควบคุมการจ่ายเงินยังไง ค่าใช้จ่ายนี่เอามาเบิกจากการกิจการใช่ไม๊ กิจการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้คนทำงานไม๊ การจ่ายเงินจ่ายยังไง เริ่มมองเห็นภาพนะคะ ถ้ามองไม่ออกนึกถึงเราจ้างคนมาติดตั้ง hood in your kitchen กับคนล้างจานนะคะ ต่างกันยัไง. 
  3. Type of Relationship: Are there written contracts or employee type benefits (i.e. pension plan, insurance, vacation pay, etc.)? Will the relationship continue and is the work performed a key aspect of the business? ความสัมพันธ์ระกว่างกิจการและคนทำงาน. มีสัญญาหรือไม่ มีสวัสดิการไม๊ มีเพนชั่นไม๊ มีประกันไม๊ มีพักร้อนวันหยุดให้ไม๊  มองภาพนะคะ ถ้าเราจ้างคนมาติดตั้ง hood ในร้านอาหาร เราจะจ่ายสวัสดิการรีไทมเม้น วันหยุดพักร้อนให้เขาไม๊ เรามีสัญญาการจ้างงานไม๊.  คนรับงานอิสระถ้างานใหญ่ ๆ จะมีสัญญานะคะและมีประกันด้วย ผู้รับเหมาที่ทำแบบมืออาชีพ จะให้เจ้าของกิจการเซ็นสัญญาเลยคะ เพราะถ้าไม่จ่ายเงินเขาเขาสามารถทำลีนวางทับกิจการได้ เขามีประกันด้วยเกิดคนงานในทีมบาดเจ็บเขาต้องรับผิดชอบหรือร้านรับผิดชอบ.  ในทากลับกัน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจะไม่มีสัญญาจ้างงานระบุสวัสดิการต่างๆ ถ้าเป็น chain ใหญ่ ๆ จะมีสัญญาจ้างงานระบุวันลา ป่วย พักร้อน เงินเดือน ประกันสุขภาพ ให้หมดค่ะ ทั้งสองแบบมีสัญญานะคะ แต่สิ่งที่ระบุไว้ในสัญญานั้นจะแตกต่างกันค่ะ

Businesses must weigh all these factors when determining whether a worker is an employee or independent contractor. Some factors may indicate that the worker is an employee, while other factors indicate that the worker is an independent contractor. There is no “magic” or set number of factors that “makes” the worker an employee or an independent contractor, and no one factor stands alone in making this determination. Also, factors which are relevant in one situation may not be relevant in another. หัวข้อนี้น่าสนใจมากว่า การตีความในแต่ละจุด ก็ใช่ว่าจะ แจ่มแจ้งชัดเจน เพราะแต่ละสถานการณ์หรือกิจการก็แตกต่างกันออกไป ว่าการตีความใครเป็นลุกจ้าง ใครเป็นผู้รับเหมานั้นอย่างไร.

The keys are to look at the entire relationship, consider the degree or extent of the right to direct and control, and finally, to document each of the factors used in coming up with the determination. ภาพรวมคือต้องมองทั้งหมดทุกจุด ว่าน้ำหนักออกไปทางไหนมากที่สุด การมีเอกสารหลักฐานรองรับก็สำคัญมาก ๆ ถ้ามีการตรวจสอบจากหน่วยงนรัฐบาลทั้งท้องถิ่นและระดับรัฐบาลกลาง.

Self employment taxes ภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระ

Self-Employed individual หรือผู้รับจ้างทำงานอิสระตามคำนิยามทางภาษีอากร. กลุ่มที่ต้องเสียภาษี self-employment taxes 15.3%  (7.65% ส่วนของนายจ้าง และอีกครึ่งคือส่วนของลูกจ้าง) เนื่องจากเราทำงานเอง เหมือนเราเป็นนายจ้างเราก็รับภาระภาษีนี้ไปคะจากการทำงาน รายได้ที่เราได้รับสุทธิ (รายได้หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง). นิยามจาก IRS ว่าไว้ดังนี้คะ.

·  คุณรับทำงานอิสระในรุปแบบ sole proprietor หรือผู้รับเหมา  independent contractor.

·  คุณเป็นสมาชิกของกิจการที่ ได้รับ Schedule K-1  partnership รวมถึง LLC ที่ทำธุรกิจ trade or business.

·  คุณทำงานให้ตัวคุณเอง รับงานทำเอง รวมถึงงาน เล็ก ๆ น้อย  part-time business

ผู้รับงานอิสระ มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเหมือนคนทำงานทั่วไปคะ. ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งนั้น แต่อาจจะตื่นเต้นกว่าเท่านั้นเอง.  เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้รับงานอิสระ สามารถใช้ค่าใช้จ่ายจากการทำงานค่ารถ สารพัดมาหัก ออกจากรายได้ที่ได้รับ.

Form 1099-Mis, เอกสารที่ทางกิจการออกให้กับผุ้รับจ้างอิสระ

กิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่มีการจ้างงานที่ไม่ใช่ลูกจ้าง (ตีความแล้ว) ถ้ามีการจ่ายเงินมากกว่า $600 ต้องออกเอกสาร 1099-Mis นำส่งไปยัง the IRS ภายในวันที่ 31 January 2021 (2020 Tax year) เช่นกันคะ.

1.) Social Security Administration. ผู้ที่จ่ายเงินไม่มีหน้าที่นำส่ง  Social Security & Medicare คะ ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบเอง. จ่ายยังไงก็จ่ายเมื่อเรายื่นภาษีประจำปีคะ  ในระบบจะต้องมีการคำนวณ self-employment taxes ครึ่งหนึ่งก็เอามาหักออกจากรายได้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เสมือนกับนายจ้างที่มีการจ้างงานและนำส่งเงินสมทบ ก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคะ.

2.) Local Government; State, County, City. เท่าที่ทราบผู้รับงานอิสระมีหน้าที่แค่ยื่นแบบภาษีประจำปีคะ  ถ้าอยู่ในรัฐที่ไม่มีภาษีก็ไม่ต้องทำอะไรคะ. เคลม เงินคนว่างงานไม่ได้นะคะเพราะไม่เคยนำส่ง  เว้นแต่ว่าคุณจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนกิจการ แล้วคุณเป็นลูกจ้างในกิจการ อันนี้เข้าระบบค่าแรงเงินเดือนปกติคะ.

2.1) Single Member LLC คือกิจการเจ้าของคนเดียว มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน LLC ทุกปีนะคะให้กับเสตทที่จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับรัฐไหนค่าธรรมเนียมจะไม่เท่ากัน ถ้าไม่ต่อทะเบียน สถานะกิจการจะถือว่า inactive

3.) Employees คนไม่ใช่ลูกจ้างที่จะต้องได้รับ W-2 นะคะ เอกสารที่คุณได้รับคือ 1099-Mis ถ้านายจ้างไม่ออกให้ ไม่ได้แจ้ง IRS ก็ไม่ทราบคะ. รับจ้างอิสระก็ซื้อประกันสุขภาพเองคะ จะได้รับ ฟอร์มF

Quarterly Estimate taxes: งานอิสระมีหน้าที่ประมานการจ่ายภาษีทุกไตรมาส

ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างอิสระ ส่วนใหญ่บางคนจะ ยี่นภาษีล่วงหน้ารายไตรมาส เพื่อนำส่งภาษี ป้องกันกระแสเงินสด ขาดแคลน เพราะบอกไปแล้วนะคะ self-employed เสียภาษีอย่างน้อย 15.3% คะ Social & Medicare เอง.  ทำเองได้โดยใช้ฟอร์ม Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF),

Form W9 for contractor to fill out เอกสารให้ผุ้รับงานอิสระเซ็นก่อนการเริ่มงาน

เอกสารตัวนี้ระบุว่าคนเหล่านั้นคือผู้รับเหมาค่ะ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มคือ copy of driver license, copy of SSN or EIN (business contractor) , TIN สำหรับคนที่ไม่มี SSN or EIN ที่เป็นเจ้าของกิจการ

Taxpayer Identification Number (TIN) เอกสารที่ออกให้สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออก SSN ได้

ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า เอกสารนี้ออกให้เฉพาะกลุ่มโรบินฮู๊ด  ไม่ใช่ค่ะ อย่าเข้าใจผิด.  เอกสารนี้ออกให้หลายกลุ่มค่ะที่ไม่สามารถออก SSN ได้ เช่น

เจ้าของกิจารในอเมริกา ที่ไม่ไดมาอมริกาแบบนานๆ ขอวีซ่าลงทุนอะไรมา 

นักลงทุนในตลาดหุ้นที่ต้องมี ITIN ถึงเล่นหุ้นได้.

ลูก นักลงทุนที่ติดตามพ่อแม่มาจากวีซ่าลงทุน ที่เขาไม่ได้เกิดที่นี่. 

คู่สมรสชาวอเมริกันที่ไม่ได้มีใบเขียวไม่เคยมาอยู่อเมริกา.

กลุ่มโรบิ้นที่มาอยู่อเมริกามานาน ก็ใช้ ITIN ในการยื่นแบบแสดงรายได้ค่ะ.  กลุ่มโรเบิ้นมีทำงานขายตรง เชน อย่าง แอมเวย์ หรือค่ายอื่นๆ มีรับ 1099mis จากบริษัทต่างๆ ที่ขายสินค้าให้เขา.  มีรับฟอร์มนี้จากกิจการหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานให้เขา กลับไปดู ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะ.

Comments from author:

*

กรณีศึกษาจากร้านอาหารที่แคลิฟอเนีย ถูกตรวจโดยเสตททุกหน่วยงาน เพราะชวนกันมา. มีการจ้างงานคนไม่มีใบ ไม่มีใบจริงๆ ไม่มีใบอะไรเลยรวมถึง TINด้วย.  ทำให้กิจการถูกปรับจำนวนมาก แบบว่าขายกิจการเงินก็ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตท ขายกิจการ $200K ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตทว่างั้น.  ยังมีอีกเยอะตามข่าวแต่ที่เล่าคือเห็นมากับเอกสาร(ด้วยตา).  เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจกระซิบว่า ยูนะถ้าเอากลุ่มไม่มีใบเลยไปขอ TIN ยูยังพอรอดบ้างนะ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด มีทิปให้ด้วย. ฟาดเคราะห์ไปค่ะ

ร้านนวดแถวนิวยอรค เจอเสตททุกหน่วยงาน เจ้าของก็เพื่อนบ้านเรานี่แหละ แต่ดันมีคนไทยทำงานในนั้นด้วย  ร้านต้องขายและปิดออก เพราะถูกปรับเยอะมากหนี้แบบว่าผ่อนกันหลายปี ดีที่มีมีคุกมาแถม จริงๆ น่าจะคุกด้วยก็ดี เพราะรู้ภาษาอังกฤษดีและตั้งใจเลี่ยงด้วย  ร้านนวด มีการจัดตารางให้เขาด้วย มีหักค่าคอมครึ่งๆ เถียงเจ้าหน้าที่ยากอีกว่าเขาทำงานอิสระ แถมคนนวดก็ไม่มีลายเซ่นก็เจอกันหลายต่อ  ไม่รุ้ขายร้านได้ยัง ไม่ได้ติดตาม ไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้ ได้แต่ฟังๆ และให้หาทนายช่วยด่วนมาก.

ปล. ค่าปรับ payroll taxes; FED & State สาหัสมากค่ะ

*

ที่มา                                     :   Self-Employed Individuals Tax Center, Independent Contractor

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, July 23rd, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***