Social Security’s Definition of Disability

ความหมายของการตีความเรื่องการเป็นบุคคลทุพพลภาพ (พิการ)


สวัสดีคะวันนี้มาแปลกหน่อยหนึ่ง เจาะกลุ่มคนส่วนน้อยที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ พิการบาดเจ็บ แพทย์วินิจฉัยว่าบาดเจ็บ จนทำงานไม่ได้  บุคคลเหล่านี้อาจจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมทั้งระยะสั้น หรือระยะยาวได้ เป็นไปได้กรณีใดกรณีหนึ่ง.  สำนักงานได้มีการตีความไว้แบบชัดเจนว่าคนไหนที่อยู่ในขอบเขตจะได้รับการพิจารณาตามนี้ค่ะ.

Social Security has a strict definition of disability. Social Security program rules assume that working families have access to other resources to provide support during periods of short-term disabilities, including workers’ compensation, insurance, savings, and investments. สำนักงานค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการตีความของการเป็นคนพิการที่จะได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือ สำหรับคนที่ทำงานและรวมแถมไปยังครอบครัวด้วย  คนทำงานได้ ครอบครัวก็ได้ตามค่ะ.  เงินนี้คนละส่วนกับประกันเอกชน ของสำนักงานอื่นๆ นะคะ

Social Security is also required by law to review the current medical condition of people receiving disability benefits to make sure they continue to have a qualifying disability. Generally, if someone’s health hasn’t improved, or if their disability still keeps them from working, they will continue to receive benefits. การทีจะขอรับสวัสดิการนั้น สำนักงานต้องขอดูเอกสารทางการแพทย์ต่าง ๆ ของผู้ที่ขอรับผลประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง  ตีความว่าเมื่อได้รับอนุมัติผลประโยชน์ก็ยังคงต้องส่งเอกสารอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์จะได้ไม่ถูกระงับ  กรณีรับสวัสดิการชั่วคราวเมื่อมีอาการดีขึ้น แพทย์ระบุว่าทำงานได้ สำนักงานก็จะระงับค่ะ.  ถ้ายังทำงานไม่ได้ก็รับสวัสดิการกันต่อไป

Social Security is a support system for people who cannot work because of a disability. You can learn more about Social Security’s disability program on our website and also by accessing our starter kits and checklists. พิการมีสอบประเภทนะคะ ระยะสั้นและระยะยาว ให้ศึกษาได้จากเวบไซด์สำหรับคนใหม่ ๆทียังไม่เคยได้รับเงินนั้น.

Disability and Supplemental Security Income

We pay disability benefits under two programs:  สำนักงานจ่ายสวัสดิการสองประเภทค่ะ

  • The Social Security disability insurance program pays benefits to you and certain family members if you worked long enough and paid Social Security taxes. (Your adult child also may qualify for benefits on your earnings record if he or she has a disability that started before age 22.) จ่ายให้สำหรับกลุ่มที่ทำงานมีเครดิตครบ 20 เครดิตขึ้นไป  ปกติ ต้อง 40 เครดิตจะได้สวัสดิการ แต่ถ้าพิการ 20 เครดิตก็ขอรับได้เช่นกันค่ะ. จะจ่ายให้ผู้บาดเจ็บที่ทำงานไม่ได้ รวมถึงครอบครัวและลูก ๆ ค่ะ.  มีตัวอย่างจริงที่คนเริ่มรับสวัสดิการจากสำนักงานเนื่องจากพิการที่อายุ 40 ต้นๆ ก็มีค่ะ แบบพิการถาวรทำงานไม่ได้ และได้นำส่งเงินเข้ากองทุนครบ และบาดเจ็บจากการทำงานด้วย. 
  • The Supplemental Security Income (SSI) program pays benefits to disabled adults and children who have limited income and resources.  โปรแกรมนี้สำหรับผู้พิการทุพพลภาพที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่มีเครดิตพอ ได้รับน้อยค่ะ แต่ก็ยังพอช่วยเหลือได้บ้าง.

For most people, the medical requirements are the same under both programs and disability is determined by the same process. สำหรับพิการทั้งสองประเภทจะได้รับสวัสดิการทางการรักษานั้นเท่าเทียมกันค่ะ  (ยกเว้นเงินรายเดือนกลุ่มที่เคยทำงานย่อมได้รับมากกว่าอยู่แล้วนะคะ).

If you are an Advocate, Attorney, or Third Party Representative and you are helping someone prepare an online Social Security benefit application, there are some things you should know.  การขอรับสวัสดิการด้านทุพพลภาพนั้น ควรจะให้คนช่วยเหลือจะได้แม่นยำคล่องแคล่ว ไม่จำเป็นต้องมีทนาย ทางสำนักงานจะมีผู้เชี่ยวชาย เรียกกว่า Advocate กลุ่มนี้จะเคยทำงานให้กับสำนักงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรม ราคาจะถูกกว่าทนายค่ะ ทนายด้านนี้ก็ดี ถ้าจ่ายได้  หรือใครก็ได้ที่มีความรู้ที่สามารถช่วยเหลือเรื่องการเดินเรื่องการกรอกเอกสารต่างๆ นะคะ.

Disability Evaluation Under Social Security อันไหนอยู่ในข่ายพิการที่จะขอรับสวัสดิการได้

Part III – Listing Of Impairments

การพิจารณาเจ็บป่วยอย่างไร แบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะ รายละเอียดเยอะมาก  ที่แน่ ๆ คือเจ็บตัว ทำงานไม่ได้ เป็นโรคภัยต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  มะเร็งก็รวมในนั้นนคะ โรคกล้ามเนื้อต่าง ๆ โรคผิวหนัง  โรคประสาท (ไม่รู้หนักแค่ไหน) ยังรวมอยู่ด้วยค่ะ.   ผิดปกติทางร่างกายต่างๆ สารพัดเลย ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะ.   ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นบุตรของคนที่ทำงานก็ควรลองติดต่อขอรับสวัสดิการคนพิการได้ค่ะ ลองดู.

Part A may also be applied in evaluating impairments in children under age 18 if the disease processes have a similar effect on adults and younger children.    Part B,

Comments from author:

เขียนขึ้นมาไม่ได้ยุให้คนไปขอรับสวัสดิการแบบไม่จำเป็นนะคะ  เรื่องโรคภัยไข้จบ พิการไรคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและคนรอบข้างแน่นอน  แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว มีลู่ทางไหนจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้บ้างก็ควรจะจัดการหา นะคะ.

ทหารมีสวัสดิการด้านพิการแยกออกมานะคะ ไม่เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ทหารหลายคนอาจจะได้รับสวัสดิการทั้งสองหน่วยงาน ถ้าทหารเคยทำงานเอกชนนำส่ง social security and mediocre เช่นทำงานรับราชการทหารมาแต่ หลังจบ ม.ปลาย ทำได้ 20 ปี จนอายุ 38 ออกมาทำงานเอกชน อีก 10 ปี ก็อายุ 48 แล้วเกิดเจ็บป่วยล้ม พิการ แพทย์วินิจฉัยว่าพิการ 100 เปอรเซ็น ก็ขอรับสวัสดิการจากทหารได้ และของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ.  ไม่จำเป็นต้องรออายุ 60 ขึ้นไปนะคะ. 

*ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าทุกคนค่ะ*

ที่มา                           : แปลมาจาก Mike Korbey, Deputy Commissioner for Communications
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, August 12th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)

Posted in: Benefits.
Last Modified: August 12, 2019