Article for February 28, 2019

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

กฎหมายภาษีอากรฉบับใหม่มีผลกระทบอย่างไรต่อครอบครัวที่เคลมเครดิตจากลูกๆ


ผู้เสียภาษีหลาย ๆ ท่านก็มีครอบครัว มีลูก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 17 ปี รวมถึงเราด้วย ก็มีโอกาสเค Tax reform legislation กฏหมายฉบับใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และก็ได้บอกข่าวกันบ่อยมากๆ ว่า ปี ภาษี  2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเครดิตสำหรับกลุ่มมีลูก  ประมาณว่าจะได้มากขึ้นนะคะ  คนที่ไม่เคยได้ ก็อาจจะได้บ้างตามความเหมาะสมและ ฐานรายได้ของครอบครัว. 

Credit amount จำนวนเครดิต.  เครดิตใหม่ที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ $1,000 to $2,000. คุณสมบัติของกลุ่มที่จะได้รับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย. คนที่จะเคลมเครดิตจากการมีลูกได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.

  1. เด็ก ๆ ต้องอายุต่ำกว่า 17 ภายในสิ้นปีภาษี ตราบใดที่สิ้นปีอายุยังไม่ถึง 18 ก็ได้ค่ะ.
  2. ผู้เสียภาษีต้องมีชื่อบุตรในแบบภาษี แบบ dependent
  3. ลูก ๆ ต้องอยู่กับผู้เสียภาษีอย่างน้อย หกเดือน (6) ในรอบปี.

Credit refunds เครดิตที่สามารถได้รับเงินคืนได้. เครดิตสามารถรับเงินได้มากถึง $1,400 ต่อลูกหนึ่งคน. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลยก่อนที่จะเคลมลูก คือไม่ได้เสียภาษีไว้เหมือนกันก็ได้รับเงินคืนสูงสุดถึง $1,400.
 
Earned income threshold ข้อจำกัดด้านรายได้ (รายได้จากการทำงาน). ครอบครัวหนึ่งที่ยื่นแบบภาษี ต้องมีรายได้ อย่างน้อยที่ $2,500 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะ กรณีรับงานอิสระ).ตีความว่า ถ้าไม่มีรายได้อะไรเลย หรือมีแต่ต่ำกว่า  $2,500 ก็ไม่ได้รับเครดิตจากการมีบุตรนะคะ.

 
Phaseout จุดที่ไม่สามารถเคลมเงินเครดิตได้.  สำหรับคนโสด ทุกหมู่เหล่า โสด ตามกฏหมายจากหลายๆ สาหุต แต่มีลูก ๆ (ตามกฏหมายด้วย ลูกบุญธรรมก็นับรวม)  ถ้ารายได้มากกว่าปีละ $200,000 ก็อดกับเครดิตนะคะ , หรือ คู่สมรสที่มีรายได้มากกว่าปีละ  $400,000 ยื่นภาษีร่วมกันก็อดเช่นกันค่ะ.  โอยถ้ารายได้ขนาดนี้ อย่าไปเคลมกับรัฐบาลเลย เอาไปให้คนเขามีรายได้น้อย ๆ ดีกว่าค่ะ  มีความสามารถหารายได้ขนาดนี้ ก็ ดีกว่าหลาย ๆ กลุ่มแล้วค่ะ.

New credit for other dependents เครดิตใหม่ที่เพิ่มมาที่ไม่ใช่ลูก ๆ . กรณีนี้คือพ่อแม่เลยค่ะ  แต่คนอื่มห้ามเอาพ่อแม่เราไปเคลมซ้ำซ้อนนะคะ  ต้องให้ลูกคนใด คนหนึ่งที่เลี้ยงดูเคลมนะ.  เครดิตประเภทนี้ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ค่ะ  แต่เอาไปหัก ภาษีที่เราต้องชำระได้นะคะ ได้มากถึง ปีละ $500 ต่อคนนะคะ.  อ้อ เกือบลืม กรณี คุณ ๆ มีลูก อายุ มากกว่า 17 แล้ว คุณเลี้ยงดู ก็ยังเคลมได้อยู่นะคะ แต่ได้แค่ $500 เท่านั้น.

Comments from author:

ใครมีรายได้ แม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี เช่น คนโสด รายได้ต่ำกว่า $12,000 คู่สมรสรายได้ที่ต่ำกว่า $24,000 ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายมาตราฐาน แต่มีลูก ๆ เยอะแยะมากมาย ให้ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ คุณมีโอกาสได้เงินคืนนะคะ. 

สนับสนุนให้กลุ่มที่จนจริง ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ กลุ่มนี้ น่าเห็นใจ เช่น มีการหย่าร้าง แม่ต้องทำงานคนเดียว รายได้ไม่ได้มีมากมาย ยื่นไปเถอะคะ. 

**ขอให้ทุกท่านได้ภาษีคืนกันทั่วหน้าและไม่ถูกตรวจสอบนะคะ** 

ที่มา                   :  Tax Reform Tax Tip 2019-15

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, February 27th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**