2019 Health care enrollment for business and individual

การขึ้นทะเบียนขอซื้อและใช้ประกันสุขภาพสำหรับธุรกิจและบุคคลธรรมดา ได้เริ่มแล้วนะคะ

ถ้าใครมีโรคภัยไข้เจ็บ ประจำ หรือไม่อยากเสี่ยงจะซื้อประกัน ให้มองหาหลายๆ ที่ รัฐบาลทั้งระบบเสตท ก็มีแผนเสนอนะคะ

สามารถสมัครได้ตามลิงค์ค่ะ  https://www.healthcare.gov/small-businesses/

สำหรับเจ้าของกิจการ ที่เป็นเจ้าของคนเดียว หรือมีพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคน ถ้าอยากจะให้เป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ ต้องใช้เงินกิจการจ่ายตรงไปยังบริษัทประกันนะคะ มันจะมีเงื่อนไขมากมาย

กรณีให้พนักงานจ่ายเองแล้วเบิก จะผิดระเบียบค่ะ อาจจะมีค่าปรับ ดีที่สุดคือต้องจ่ายตรงไปยังบริษัทประกัน  หรือ ซื้อประกันสำหรับกิจการที่เสนอให้พนักงานและต้องเสนอให้พนักงานทุกคนนะคะ ไม่ใช่เลือกเสนอไม่งั้นจะผิดเงื่อนไขของรัฐบาลทั้งจากกรมสรรพากรอเมริกา และจากทาง กระทรวงสารธารณะสุขที่ดูแล ด้าน ประกันสุขภาพทาง marketplace or Obama care นะคะ.   h

https://www.healthcare.gov/small-businesses/

แหล่งที่มาเกี่ยวกับกฏหมายที่มีการจ้างพนักงานนะคะ

ข้อมูลจาก IRS  https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporation-compensation-and-medical-insurance-issues

ข้อมูลจาก AICPA https://www.aicpa.org/interestareas/tax/resources/specializedguidance/affordablecareactaca/health-insurance-issues-s-corporationshareholders.html

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporation-compensation-and-medical-insurance-issues
https://www.aicpa.org/interestareas/tax/resources/specializedguidance/affordablecareactaca/health-insurance-issues-s-corporationshareholders.html